IMPORTANT NOTICE: FRAUD ALERT


IMPORTANT NOTICE: FRAUD ALERT

YTL CORPORATION BERHAD (“YTL”) has recently received several complaints whereby YTL is purported to be offering personal loans (otherwise known as “pinjaman peribadi”) to non-employees and non-affiliates of YTL.

Please be informed that YTL HAS NOT AND WILL NOT give out any personal loans whatsoever to non-employees and non-affiliates and that any purported offer of such loans are fraudulent and not condoned by YTL in any way whatsoever. The public is asked to remain vigilant in the event that that they encounter any agent who purports to be offering personal loans on behalf of “YTL”.

Further, the YTL name, logo and associated marks are registered trademarks. YTL will take all necessary actions to protect its rights and interest regarding the same.

YTL has lodged police reports for all instances whereby the YTL name, logo and/or associated marks have been used fraudulently, including but not limited to the disclosure of the names and identifications of those involved in the fraudulent schemes.

In the event that any member of the public has been victimised and/or encountered such fraudulent schemes, they are strongly encouraged to submit their own police report at the earliest opportunity. We would also advise alerting us by email at legal@ytl.com.my .

 

PENGUMUMAN PENTING: AMARAN PENIPUAN

YTL CORPORATION BERHAD (“YTL”) telah menerima beberapa aduan dimana pihak YTL dipercayai telah menawarkan pinjaman peribadi kepada golongan bukan kakitangan dan pihak yang tidak bersekutu dengannya.

Harap maklum bahawasanya pihak YTL tidak pernah dan tidak akan sama sekali memberi pinjaman peribadi kepada golongan bukan kakitangan dan pihak yang tidak bersekutu dengannya, dan sebarang tawaran seperti pinjaman peribadi tersebut adalah palsu dan tidak dijamin oleh pihak YTL. Orang awam dinasihati agar berwaspada sekiranya berhadapan dengan ejen yang menawarkan sebarang bentuk pinjaman diatas nama “YTL”.

Seterusnya, nama “YTL”, logo dan sebarang tanda yang berkaitan dengannya adalah tanda dagang berdaftar. Pihak YTL akan mengambil tindakan yang sewajarnya dalam melindungi hak dan kepentingan syarikat.

YTL telah membuat laporan polis terhadap setiap kes di mana nama “YTL”, logo dan/atau sebarang tanda yang berkaitan telah disalahgunakan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pendedahan nama dan identiti pihak yang terlibat dalam skim penipuan tersebut.

Sekiranya terdapat pihak atau individu yang menjadi mangsa dan/atau berdepan dengan skim penipuan, anda digalakkan untuk membuat laporan polis pada kadar segera. Anda juga dinasihatkan untuk menghantar email kepada pihak YTL di legal@ytl.com.my

-- END --
Back